Back to index

Vragen, opmerkingen, suggesties
questions, remarks, suggestions
Please send an email to webmaster@nijstad.com

To wrong predictions
or
To Strange Phenomena
or
To humor


Wijsheid en denkertjes.
Wisdom and deep thoughts
Blindheid in de wetenschap ; Close minded science
Grappig ; Funny Genie ; Genius
Magie ; Magic Moderne wetenschappers ; Today's scientists
Niet in strijd met de wetten van de wetenschap

Close minded science

Skepticism is a primary tool of science. It would be hypocritical to never direct skepticism towards scientific skepticism itself. If the existence of our own imperfections and errors is denied, then they are free to grow without limit, and skepticism is not immune to this problem. Unbridled gullibility can destroy science, but unbridled skepticism is no less a threat because it brings both the excessive preservation of the status quo and the supression of unconventional ideas. Better to take middle road between total close-mindedness and total gullibility. Practice pragnatism, pursue humility, and maintain a clear, honest, and continuing view of ourselves and the less noble of our own behaviors.

Blindheid in de wetenschap

Voor de wetenschap is sceptisch zijn of twijvelen een belangrijk stuk gereedschap. Het is hypocriet om nooit te twijvelen aan het wetenschappelijk twijvelen zelf. Als we onze eigen fouten en onvolmaaktheden ontkennen dan zullen ze zonder limiet groeien, en de scepticus is niet immuum voor dit probleem. Ongebreidelde goedgelovigheid kan de wetenschap vernielen, maar ongebreidelde twijvelzucht is ook een bedreiging omdat het extreem behoudend is en het onconventionele ideen onderdrukt. Het is beter om een goede middenweg te vinden tussen koppige halsstarrigheid en totale onnozelheid. Een practische pragmatische ietwat nederige instelling waarbij een heldere en eerlijke kijk op onszelf en onze handelswijze op zijn plaats is
(vrij vertaald uit bovenstaande engelse text)

to top of pageToday's Scientists

"The scientists from Franklin to Morse were clear thinkers and did not produce erroneous theories. The scientists of today think deeply instead of clearly. One must be sane to think clearly, but one can think deeply and be quite insane."
"Today's scientists have substituted mathematics for experiments and they wander off through equation after equation and eventually build a structure which has no relation to reality."
-Nikola Tesla-

Moderne wetenschappers

Wetenschappers van Franklin tot Morse waren heldere denkers en verkondigden geen foutieve theorien. Moderne wetenschappers denken diep in plaats van helder. Men moet gezond van geest zijn om helder te kunnen denken, maar men kan diep denken en toch waanzinnig zijn.
Moderne wetenschappers hebben experimenten vervangen door wiskunde en lopen van de ene vergelijking naar de andere en bouwen uiteindelijk een structuur die geen enkele relatie meer heeft met de werkelijkheid.
(Vrij vertaald uit bovenstaande engelse text.)

to top of pageNiet in strijd met de wetten van de wetenschap.

Civilisaties die miljoenen jaren op ons voor liggen, moeten wetenschappen en technologieen hebben ontwikkeld, die zo ver boven ons huidige bevattingsvermogen uitstijgen, dat het voor ons tovenarij lijkt.
Niet dat ze tot dingen in staat zijn die in strijd zijn met de wetten van de fysica, maar omdat wij niet kunne begrijpen op welke manier ze die wetten gebruiken om bepaalde dingen te bewerkstelligen.
-Carl Sagan-

to top of page"When a true genius appears, you can know him by this sign: ...... That all the dunces are in a confederacy against him !"

- Jonathan Swift-

Wanneer een echt genie opduikt, kun je hem herkennen aan het volgende: ...... Dat alle domkoppen in komplot tegen hem zijn

(Vrij vertaald uit bovenstaande engelse text.)

to top of page"The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' (I found it) - but 'That's funny...'"

- Isaac Asimov-

"De meest opgewonden uitdrukking gehoord in de wetenschap, die welke nieuwe ontdekking aankondigd, is niet 'Eureka' (ik heb het gevonden) - maar 'Dat is grappig' "

(Vrij vertaald uit bovenstaande engelse text.)

to top of page"A sufficiently high level of technology is indistinguishable from magic."

-Arthur C. Clarke-

"Een voldoend hoog ontwikkeld niveau van de techniek is niet te onderscheiden van magie "

(Vrij vertaald uit bovenstaande engelse text.)

to top of page

Back to index

Vragen, opmerkingen, suggesties
questions, remarks, suggestions
Please send an email to webmaster@nijstad.com

To wrong predictions
or
To strange phenomena
or
To humor